Профіль програми

профіль освітньо-професійної програми «Аналітична економіка»

в межах спеціальності 051 «Економіка»

 

Освітньо-професійна програма «Аналітична економіка» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Економіка», містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації.

 

Загальна характеристика

 

Назва галузі знань 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
Назва спеціальності 051 «ЕКОНОМІКА»
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Ступінь, що присвоюється бакалавр
Форма(и) навчання Обмежень немає
Запис у дипломі Бакалавр з економіки
Опис предметної області – Об’єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання.

– Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.

– Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних наук.

– Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів.

– Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.

Академічні права випускників Можливість продовжувати освіту на освітньому ступені магістр, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.
Обсяг програми у кредитах ЄКТС – на базі повної загальної середньої освіти: 11-річної школи – 240 ЄКТС, 12-річної школи – 180-240 ЄКТС,

– на базі молодшого бакалавра – 180 ЄКТС

Для здобуття ступеня бакалавра ВНЗ має право перезарахування кредитів, що були здобуті в інших ВНЗ.

Працевлаштування випускників Зайнятість на посадах початкового рівня в сфері послуг, промисловому секторі, громадському секторі, органах державної та місцевої влади. Випускники можуть працювати в економічних, фінансових, виробничо-економічних та аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних видів економічної діяльності та форм власності; академічних та галузевих науково-дослідних організацій; освітніх закладів загальноосвітнього, початкового та бакалаврського рівня вищої освіти.

 

Компетентності бакалавра-випускника

за Освітньо-професійною програмою «Аналітична економіка»

 

Інтегральна компетентність Згідно кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності 1.   Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2.   Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.   Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.

4.   Здатність до усної та письмової комунікації англійською мовою.

5.   Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

6.   Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7.   Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

8.   Здатність до креативного та критичного мислення.

9.   Здатність приймати обґрунтовані рішення.

10. Навички міжособистісної взаємодії.

11.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

12.Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

Спеціальні (фахові) компетентності 1.   Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.

2.   Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

3.   Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.

4.   Здатність на основі опису економічних та соціальних процесів і явищ будувати теоретичні та прикладні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

5.   Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

6.   Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

7.   Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

8.   Здатність аналізувати та розв’язувати задачі у сфері регулювання соціально-економічних відносин.

9.   Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

10. Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

11. Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.

12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

13. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання та стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.

15. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.

16. Здатність використати знання зі статистики, міжнародних статистичних класифікаторів та порівняння економічних систем для підготовки аналітичних звітів.

17. Розуміння стратегій, принципів роботи, моделей поведінки корпорацій, зокрема, транснаціональних.

18. Здатність до аналізу бізнес-середовища, фінансової звітності, фінансового стану, ринкової кон’юнктури.

19. Здатність здійснювати поглиблений макро- та мікроекономічний аналіз, оцінювати траєкторії розвитку соціально-економічних систем, ідентифікувати інституціональні обмеження економічного розвитку та корпоративної стратегії зростання, розуміти логіку економічної поведінки, її раціональні основи, когнітивні обмеження та психологічні девіації.

20. Здатність проводити аналіз ринкових структур та ідентифікувати оптимальні варіанти секторного регулювання, розробляти пропозиції для побудови ділової стратегії, виявляти джерела підвищення ефективності ринкового алокаційного механізму.

21. Здатність до розуміння принципів функціонування фінансової економіки, виявляти оптимальні форми взаємодії бізнесових структур з фінансовими посередниками, будувати взаємини з банками та страховими компаніями, ідентифікувати передумови фінансово-банківської стабільності.

22. Здатність до застосування принципів менеджменту та маркетингу у предметній області діяльності, інтегрувати маркетингову інформацію з фінансовою та інформацією про операційну діяльність фірми в процесі бізнес-планування.

23. Здатність до здійснення самостійного аналізу ефективності інвестиційних проектів в реальному секторі економіки, обґрунтування інвестиційних рішень та прогнозування впливу реалізації таких проектів на макро-, мезо- та макрорівні.

24. Здатність обґрунтовувати оптимальну модель управління активами та зобов’язаннями (структура капіталу, структура короткострокових зобов’язань) фірми в залежності від цілей зростання, сегментації фінансового ринку, змінності фінансових умов.

25. Здатність проводити експертизу забезпеченості фірми поточними та капітальними активами та розробляти пропозиції з пристосування структури фірми до ринкових умов, що змінюються.

26. Здатність обґрунтовувати економічну політику та бізнесову стратегію в середовищі міжнародної економіки та процесів євроінтеграції, розуміти вплив тарифного і нетарифного регулювання, регулювання потоків капіталу та наявних платіжних технологій на поведінку економічного агента, фірми, уряду та центрального банку.

27. Здатність використовувати технології моделювання операційної, фінансової та інвестиційної діяльності фірми та портфелю цінних паперів за допомогою пакетів прикладних програм.

28. Можливість вирішення політико-управлінських, організаційно-правових, інформаційно-аналітичних, кадрових та інших завдань в рамках професійного забезпечення діяльності державних органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій на основі пріоритету інтересів України.

29. Виявляти поведінкові детермінанти економічних рішень, поведінкові аномалії на ринках та в процесі економічних взаємодій, проводити економічні експерименти та розробляти пропозиції щодо корекції соціально-економічної поведінки економічних агентів.

IV – Програмні Результати навчання

 1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.
 3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади тощо).
 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі відповідних економіко-математичних методів, розуміти переваги та недоліки цих методів.
 6. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення та методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 8. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
 9. Виконувати дослідження за встановленим замовленням.
 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.
 11. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 12. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у професійному спілкуванні.
 13. Розуміти зміст, структуру та висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 14. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах.
 15. Вміти вибирати інструментарій вирішення практичних завдань та ідентифікувати адекватність застосовуваних методів, методик, технологій використання теоретичних знань, емпіричних та кількісних методів досліджень в економіці.
 16. Аналізувати корпоративні стратегії, ідентифікувати виклики і загрози, обґрунтовувати корпоративні стратегічні рішення.
 17. Розв’язувати практичні завдання щодо аналізу середовища ведення бізнесу, впливу кон’юнктури на бізнес-процеси, складати та аналізувати фінансову звітність.
 18. Проводити аналіз макроекономічних, мікроекономічних процесів, функціонування ринків та здійснювати індивідуальний економічний вибір.
 19. Використовувати аналітичні інструменти теорії ринкових структур та галузевих ринків в практичній роботі.
 20. Використовувати доступні фінансові інструменти та фінансово-банківські послуги в практичній діяльності.
 21. Застосовувати принципи менеджменту в практичній діяльності та використовувати маркетингову інформацію з функціональною метою.
 22. Здійснювати аналіз ефективності інвестиційних проектів, прогнозувати грошові потоки, складати бюджет інвестицій, визначати чисту теперішню вартість проектів.
 23. Вибирати оптимальну модель фінансування бізнесу, обґрунтовувати найбільш оптимальну структуру активів та зобов’язань фірми, розробляти рекомендації щодо управління активами.
 24. Використовувати методи аналізу забезпеченості фірми відповідними активами, вміння обґрунтовувати напрям пристосування структури активів до ринкових умов.
 25. Застосовувати апарат теорії міжнародної економіки для обґрунтування економічної політики, секторного регулювання та розробки бізнес-стратегій.
 26. Використовувати фінансові технології управління вартістю.
 27. Використовувати набуті соціально-економічні знання в організаційних структурах.
 28. Вміти аналізувати економічну поведінку, застосовувати технології економічних експериментів при дослідженні поведінкових аномалій та тестуванні теоретичних гіпотез щодо економічної поведінки, працювати з картами когнітивних евристик, вміти обґрунтовувати пропозиції щодо корекції соціально-економічних регуляторів.

 

V – Форми атестації

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти Атестація може здійснюватися у формі:

–              публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи

Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності) Визначається вищим навчальним закладом