Завідувач кафедри

Козюк Віктор Валерійович. Академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, обіймає посаду завідувача кафедри з 22 липня 2008 року. У 1998 році В.В. Козюк з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю «Фінанси та кредит» і вступив до аспірантури Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2000 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Державний борг в перехідній економіці України» за спеціальністю 08.01.01 – «Економічна теорія» на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.
 У 2006 році захистив докторську дисертацію «Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» на спеціалізованій вченій раді в Інституті світового господарства та міжнародних відносин НАН України (м. Київ). У 2007 році В.В. Козюку присвоєно вчене звання професора.
  Завідувач кафедри професор В. В. Козюк – відомий в Україні вчений, член редакційної колегії наукових журналів: «Журналу європейської економіки», «Вісника ТНЕУ», «Світу фінансів», «Галицького економічного вісника», «Вісника НБУ». У 2003 р. під час засідання Бюджетного Комітету Верховної Ради України брав участь в обговоренні Проекту Закону «Про державний борг». Зарекомендував себе як один із провідних фахівців з питань розвитку глобалізації, трансформації макроекономічної політики в глобальних умовах, функціонування валютних союзів та резервних валют. В дослідженнях професора В.В. Козюка значна увага приділяється теоретичним питанням макроекономічного та інституціонального виміру євроінтеграції, монетарної політики національного та міжнародного рівнів.
У 2016 році В.В. Козюк обраний членом Ради Національного банку України.
  Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій В. В. Козюка становить понад 250. Професор В. В. Козюк є автором навчальних посібників: «Центральний банк і грошово-кредитна політика» (Тернопіль: Джура, 1999 р.), «Міжнародна інвестиційна діяльність» (у співавторстві) (Тернопіль: Карт-бланш, 2003 р.), «Новітній маркетинг» (у співавторстві) (Київ: Знання, 2008 р.); «Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації» (у співавторстві) (К.: Кондор, 2010 р.), «Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.» (у співавторстві) (К.: Знання, 2011 р.), «Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст.» (у співавторстві) (К.: Знання, 2011 р.), «Мікроекономіка. Навчальний посібник» (у співавторстві) (Тернопіль, 2011 р.), економічного словника «Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х томах» (у співавторстві) (К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, ДННУ «Академія фінансового управління», 2010 р.), «Історія економіки та економічної думки» (у співавторстві) (Тернопіль, 2015 р.),  а також монографій: «Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення» (Тернопіль: Астон, 2001 р.), «Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України» (Тернопіль: Карт-бланш, 2002), «Незалежність центральних банків» (Тернопіль: Карт-Бланш, 2004 р.), «Монетарні проблеми функціонування глобальної фінансової архітектури» (Тернопіль: Астон, 2005 р.), «Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: макроекономічні та інституціональні проблеми» (Тернопіль: Астон, 2005 р.), «Монетарна політика в глобальних умовах» (Тернопіль: Підручники та посібники, 2007 р.), «Монетарні засади глобальної фінансової стабільності» (Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2009 р.), «Доларизація економіки: виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності» (у співавторстві) (Тернопіль: Астон, 2012 р.), «Фіскальна консолідація: макроекономічні проблеми та інституціональні засади» (у співавторстві) (К.: Алерта, 2013 р.), «Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України» (у співавторстві) (Тернопіль: ТНЕУ, 2014 р.), «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів» (у співавторстві) (Тернопіль: Крок, 2014 р.), «Резервні валюти: глобальний периметр нестабільності»(Тернопіль: Астон, 2015 р.), «Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах» (у співавторстві) (Тернопіль: ТНЕУ, 2016 р.).
В.В. Козюк неодноразово брав участь у міжнародних конференціях, зокрема: «Nordic Model» (м. Фленсбург, 6-8 червня 2013 р.), на якій виступив з доповіддю «Nordic Individuality and Self-Expression: From Macropolicy Reforms to New Informational Society», «Функціонування локальних виробничих систем в умовах економічної кризи – підсумки проекту FOLPSEC» (16-19 листопада 2014 р., м. Жешув, Республіка Польща). На запрошення Європейської асоціації університетів професор В.В. Козюк став учасником Другого фінансового форуму «Стратегії ефективного фінансування університетів», на якому виступив з доповіддю  «Виклики фінансовій стійкості закладів вищої освіти в країнах Східного Сусідства ЄС» (м. Бергамо, Італія, 9-10 жовтня 2014 р.).
Професор В.В. Козюк активно публікується в провідних фахових виданнях України: «Економічна теорія», «Вісник НБУ», «Економіка України», «Фінанси України», «Банківська справа», «Журналі європейської економіки». Відзначений державними та іншими нагородами: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2007 р.), Грамотою Вищої Атестаційної Комісії України (2007 р.), Дипломом редакції періодичних видань НБУ за версією журналу «Вісник НБУ» Топ-20 докторів наук-активних авторів журналу (2012 р.), Відзнакою Міністерства освіти і науки України – нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 р.). У 2012 році В.В. Козюку присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.
У 2010 році за грантом Президента України для підтримки досліджень молодих вчених професор В.В. Козюк успішно реалізував науково-дослідну роботу «Теоретико-методологічні засади розробки системи глобальної монетарної стабільності та обґрунтування трансформації монетарної політики НБУ».
Професор Козюк В.В. брав участь у виконанні науково-дослідних робіт НУ ДПС України: «Сучасна методологія та практика оподаткування в умовах формування конкурентоспроможної податкової політики України» (№ державної реєстрації 0110U001261), «Бюджетна консолідація в умовах економічних реформ» (№ державної реєстрації 0112U005560), науково-дослідних робіт ДННУ «Академія фінансового управління»: «Забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального простору економічних реформ. Інституційні фактори забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального простору» (№ державної реєстрації 0112U003353), «Теоретичні та прикладні засади розроблення й впровадження фіскальних норм і правил, що впливають на стійкість державних фінансів» (№ державної реєстрації 0112U005420).
Доктор економічних наук, професор Козюк В.В. є керівником науково-дослідних тем: «Фундаментальні засади реалізації сучасної моделі економічної політики» (№ державної реєстрації 0112U008452), «Сучасна парадигма функціонування держави добробуту в середовищі глобальних викликів» (№ державної реєстрації 0114U000567), «Удосконалення методів прогнозування сезонного попиту» (№ державної реєстрації 0114U006369).
Публікації:
1. Козюк В.В. Банківський канал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2012. – №1. – С. 34-41.
2. Козюк В.В. Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 78-92.
3. Козюк В.В. Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри / В.В. Козюк, О.П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №2. – С. 202-208.
4. Козюк В.В. Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 17-27.
5. Козюк В.В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення / В. В. Козюк // Економіка України. – 2012. – №7. – С. 55-69.
6. Козюк В.В. Фактор очікувань у детермінації глобального кредитного циклу / В. В. Козюк // Банківська справа. – 2012. – №6. – С.3-25.
7. Козюк В.В. Глобальні дисбаланси та посткризова стагфляційна пастка / В. В. Козюк // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №5-1. – С. 37-46.
8. Козюк В.В. Глобальні дисбаланси: світова та українська економіки (Аналітична записка за підсумками XVII міжнародної наукової конференції, м. Белек, Туреччина, 19-26 вересня 2012 р.) / В.В. Козюк, Є.В. Савельєв, С.І. Юрій та ін. // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №4. – С. 137-152.
9. Козюк В.В. Теорія оптимальних валютних зон у світлі глобальної фінансової кризи і ризиків дивергенції ЄВС / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2012. – №4. – С. 56-71.
10. Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют / В. В. Козюк // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 55-70.
11. Козюк В.В. Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВС / В. В. Козюк // Журнал Європейської економіки. – 2013. – Том 12 (№2). – С. 131-164.
12. Козюк В.В. Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 58-70.
13. Козюк В.В. Життєвий цикл резервної валюти / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2013. – №7. – С. 44-52.
14. Козюк В.В. Політекономія олігархічної економіки / В.В. Козюк, О.І. Заклекта, О.П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – №2. – С. 204-208.
15. Victor Kozyuk. Collaps of Ukrainian business innovative culture unborn: distortions in institutional and managerial behavior. Abstracts of 15-th Conference of the Association for Heterodox Economics (4–6.06.2013). – London: London metropolitan University. – 2013. – 22 p.
16. Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2014. – №3. – С. 8-22.
17. Козюк В.В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2014. – №4. – С. 30-36.
18. Козюк В.В. Боргова панорама країн центрально-східної Європи: посткризові парадокси / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2014. – №3. – С. 7-19.
19. Козюк В.В. Фіскальний вимір теорії оптимальних валютних зон в світлі дивергенції ЄВС / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2014. – №3. – С.82-98.
20. Козюк В.В. Якість інститутів та відхилення валютних курсів від паритету купівельної спроможності: наслідки для економічного зростання / В. В. Козюк // Журнал Європейської економіки. – 2014. – Том 13 (№1). – С. 3-19.
21. Козюк В.В. Боргова криза та фіскальна фрагментація зони євро / В. В. Козюк // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Том 14 (№1). – С. 3-25.
22. Козюк В.В. Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: сіра зона статус-кво» / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2015. – №2. – С. 16-25.
23. Козюк В.В. Інтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2015. – №3. – С. 59-75.
24. Козюк В.В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 7-22.
25. Козюк В. В. Незалежність центральних банків у сировинних економіках / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2016. – № 235 (березень). – С. 6-25.
26. Козюк В. В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи / В. В. Козюк // Журнал європейської економіки. – Т. 15 (№ 1). – 2016. – С. 3-34.
27. Козюк В. В. Пов’язане кредитування: олігархічний банкінг та фінансова нестабільність / Віктор Козюк // Фінанси України. – 2016. – № 8. – С. 38-58
28. Козюк Віктор. Європейський банківський союз: заповнюючи прогалину в теорії оптимальних валютних зон [Текст] / Віктор Козак // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 3-15.
29. Козюк Віктор. Європейський банківський союз: заповнюючи прогалину в теорії оптимальних валютних зон [Текст] / Віктор Козюк // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 3-21.
30. Козюк В. В. Фінансовий розвиток, валютні резерви та політичні режими в сировинних економіках [Текст] / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 82-102.

Адреса:
кабінет 3102, корп. № 3
вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль
Е-mail: viktorkoziuk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, внутрішній телефон 13-303.